• مفهوم و آثار عبارات «ارتباط کامل داشتن»، «منوط بودن»،«مربوط بودن» و«هم‌منشأ بودن» دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی

  شنبه 26 تیر 1395 09:27
  در این مقاله سعی شده است معنا و مفهوم این عبـارات و تفـاوت آنهـا بـا همـدیگر و آثـار و تبعات ضرورت این معانی بررسی شود. در مقاله ی حاضر هر چند می بایست در ضمن بیان معنی آن عبارت، تأثیر آن معنی بر تفسیر این مواد قانونی نیز ذکر شود، ولی به دلیل ایـنکـه تفسیر بعضـی از مـواد قـانونی بعـد از بیـان معـانی کلیـه عبـارات مـذکور امکانپذیر اسـت، مطالب در دو مبحث ذکر می شود. در مبحث اول معنای این عبـارات و در صـورت امکان آثار آن معنی مورد بررسی قرار میگیرد و در مبحث دوم تأثیر این معانی نسبت …
 • تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث

  سه شنبه 25 آبان 1395 09:39
  کی از انواع شکایتهای قابل طرح از آرای صادره، اعتراض شخص ثالث است. به دلیل اینکه ممکن است از رأی صادره، به حقوق اشخاصی که در آن دعوا حضور نداشتند،«خللی» وارد شود، قانونگذار، حق اعتراض ثالث را برای این اشخاص پیش بینی کرده است. با توجه به اینکه دادگاه بعد از بررسی مدارک و دفاعیات طرفین، اقدام به صدور رأی کرده است، در دعوای اعتراض ثالث، دادگاه باید مجدداً با توجه به به موضوع ادعاهای معترض ثالث رسیدگی کند. علیرغم بررسی دعوای اعتراض ثالث توسط حقوقدانان، موارد و موضوعات مبهم و قابل بحثی وجو…
 • تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث

  یکشنبه 4 تیر 1396 11:14
  یکی از انواع شکایتهای قابل طرح از آرای صادره، اعتراض شخص ثالث است. به دلیل اینکه ممکن است از رأی صادره، به حقوق اشخاصی که در آن دعوا حضور نداشتند،«خللی» وارد شود، قانونگذار، حق اعتراض ثالث را برای این اشخاص پیش بینی کرده است. با توجه به اینکه دادگاه بعد از بررسی مدارک و دفاعیات طرفین، اقدام به صدور رأی کرده است، در دعوای اعتراض ثالث، دادگاه باید مجدداً با توجه به موضوع ادعاهای معترض ثالث رسیدگی کند. علیرغم بررسی دعوای اعتراض ثالث توسط حقوقدانان، موارد و موضوع…
 • اعتبار امر قضاوت‌شده نسبت به دفاعیات خوانده

  دوشنبه 5 شهریور 1397 12:54
  مقاله حاضر درصدد است با بررسی مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه برسد که آیا خوانده بعد از صدورحکم قطعی به نفع خواهان، میتواند برای فرار از آثار حکم سابق، دعوای جدید اقامه کند؟…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: