• مقایسه دستور موقت با تامین خواسته و روش های اعتراض به دستور موقت

  یکشنبه 20 دی 1394 09:48
  دو نهاد دستور موقت و تامین خواسته، از جهاتی شبیه یکدیگرند: از جمله ایـن تشـابهات ایـن است که هردو مورد با ارائه درخواست، قابل طرح می باشند. دادگـاه در هـر دو مـورد، مبـادرت بـه صدور قرار می نماید. صدور هر دو قرار، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعـاوی غیرمـالی اسـت. از جهاتی این دو نهاد با هم تفاوت دارند: برای صدور دستور موقت، اخذ تامین از متقاضی الزامی است ولی در برخی از موارد بـرای صـدور قـرار تـامین خواسـته، نیـازی بـه پرداخـت خسـارت احتمـالی نمی باشد. دستور موقت ممکن است…
 • اعتبار گزارش اصلاحی

  چهارشنبه 21 بهمن 1394 10:25
  مطابق بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م چنانچه دعوای طرح شده از نظر وحدت موضوع سابقا میان همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند،رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، دادگاه دوباره وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و براساس قاعده امر قضاوت شده باید نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام کند.اعتبار قضیه محکوم به از آثار و احکام دادگاه ها عبارت است از اموری که در حکم دادگاه اخبار شده و حقوقی که در آن تصدیق گردیده ثابت و تغییر ناپذیر است؛ حتی دادگاه صادر کننده حکم نمی تاند از آن عدول کند، مگر این…
 • اختلاف در صلاحیت در آیین دادرسی مدنی ایران

  سه شنبه 18 اسفند 1394 09:59
  صلاحیت در لغت به معنای شایستگی، دخوری، سزاواری و اهلیت است.از لحاظ حقوقی در قانون آیین دادرسی داگاهها ی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تعریفی از صلاحیت به چشم نمی خورد اما می توان گفت که صلاحیت تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی، شکایات به حکم قانون دارا می باشند.مواد 26 تا 30 قانون آیین دادرسی مدنی درباره اختلاف در صلاحیت است. اختلاف در صلاحیت وقتی محقق می شود که مراجع قضاوتی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت، مرجع دیگر را حسب مورد صالح یا نا صالح بداند به عبارت دیگر، اخ…
 • حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی

  یکشنبه 15 فروردین 1395 09:52
  در قانون آیین دادرسی مدنی در موارد متعددی به اولین جلسه رسیدگی اشاره و توجه شده است و برای خواهان یا خوانده حقوق و تکالیف و بالتبع امتیازاتی پیش بینی شده است.برخی اساتید معتقدند که جلسه اول دادرسی جلسه ای است که مقدمات رسیدگی فراهم باشد و چنانچه با فراهم بودن مقدمات رسیدگی با تراضی طرفین یا علل دیگر، جلسه تجدید شود، جلسه بعدی اولین جلسه نخواهد بود.برخی دیگر از اساتید تعریف کامل تری از اولین جلسه دادرسی به عمل آورده اند و معتقدند که جلسه اول دادرسی، اولین جلسه دادگاه را گویند که موجبات قانونی رسی…
 • مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

  دوشنبه 30 فروردین 1395 11:08
  از موجبات قانونی انحلال عقد، فسخ ارادی آن به جهت خیار است که از نظر فقها به «ملک فسخ عقد»تعبیر شده است.خیار عیب یکی از خیارات نامبرده شده در ماده 396 قانون مدنی است.در فقه عیب به معنی هر چیزی است که از خلقت اصلی، زیاد یا کم باشد.   درمورد احکام خیار عیب، تفاوت هایی در عقد بیع و اجاره وجود دارد.در این تحقیق، به بررسی احکام ویژه خیار عیب در بیع و اجاره و وجوه افتراق خیار عیب در بیع و اجاره خواهیم پرداخت.…
 • تعهد پیش‌فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیش‌فروش ساختمان و مقایسۀ آن با قانون مدنی

  چهارشنبه 9 تیر 1395 12:30
  پیش فروش در لغت به معنی فروش مال یا غله پیش از آماده شدن، و فروش قبل از تحویل جنس آمده است (دهخدا، 1377، ج2، ص5983). پیش خرید در لغت یعنی خریدن کالایی که هنوز حاضر و موجود نیست و خریدار پولی میدهد تا بعداً کالا را تحویل بگیرد (عمید، 1379، ج1، ص508). برخی از حقوقدانان نیز در تعریف پیش فروش بیان نموده اند: «پیشفروش، اسم عامیانه سلف که مراد از آن بیعی است که ثمن حال و مبیع، مؤجل باشد» (جعفری لنگرودی، 1387، ص119). در جایی دیگر نیز درباره مبیعی که در تاریخ عقد وجود ندارد و بایع تعهد …
 • ویژگی ها و شرایط شکلی درخواست دستور موقت در آیین دادرسی مدنی ایران

  دوشنبه 11 مرداد 1395 10:44
  نهاد دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی از آن به دادرسی فوری نیز تعبیر می شود، طبق آن قضات دادگاه می توانند به تقاضای ذینفع و تحت شرایط خاص بدون ورود در ماهیت قضیه نسبت به حفظ حقی که در مخاطره جدی قرار گرفته است دستور مقتضی صادر نمایند و تا تعیین تکلیف ماهوی دعوا، از ایجاد عسر و حرج و یا ورود خسارت سنگین و احتمالا غیر قابل جبران به ذینفع جلوگیری کنند. در خصوص دستور موقت مباحث مختلفی قابل طرح است، از جمله این مباحث، ویژگی ها و شرایط درخواست دستور موقت است که در این تحقیق بررسی می شود.…
 • آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی

  چهارشنبه 7 مهر 1395 09:50
  اصل مالکیت که از اصول بنیادین قوانین مدنی است، بر مبنای تصرف قرار گرفته و بـر ایـن اساس است که قانونگذاران، اهمیت فوق العاده ای برای آن قایل شده اند و به شیوه های مختلـف، در پی حمایت از آن برآمده اند. یکـی از دعـاوی کـه قـانون گـذار بـرای جلـوگیری از اقـدامات خودسرانه اشخاص و در حمایت سریع از تصـرفات پـیش بینـی نمـوده اسـت، دعـوای تصـرف عدوانی است. در این دعوا که مبنای آن، تصرفات قبلی خواهان میباشد ادعای خواهان بـر ایـن مبنا استوار است که وی مال مـورد نظـر را در تصـرف و اختیـار داشـته و سـابقاً …
 • بررسی امکان انتفاع واقف از عین موقوفه در فقه امامیه و قانون مدنی

  چهارشنبه 7 شهریور 1397 10:49
  مقاله حاضر در نظر دارد نمونه های  از وقفهایی را بیان کند که در آن نفعی مستقیم یا غیرمستقیم به واقف میرسد و با توجه به آرا و فتاوی فقها و دیدگاه قانون مدنی مشخص کند که آیا وقف مزبور میتواند صحیح باشد یا خیر؟…
 • ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب

  یکشنبه 22 مهر 1397 14:57
  در مقاله حاضر، ابتدا شیوه ابلاغ الکترونیکی، سپس مزایای آن و در نهایت، معایب آن تبیین شده و نتیجه‌ی بحث و راهکارهای مناسب برای رفع معایب موجود در این شیوه ابلاغ ارائه می شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: