• تغییر تابعیت شرکت‌های تجارتی در حقوق ایران

  سه شنبه 20 بهمن 1394 09:57
  مسئله تابعیت شرکتهای تجارتی در حقوق ایران همواره محل اخـتلاف بـوده اسـت و حتـی تعیین تابعیت شرکتهای تجارتی به استناد مواد590 و 591 قانون تجارت و ماده 1 قانون ثبت شرکتها، موضوع اختلاف حقوقدانان است. در خصوص تغییر تابعیت شرکتهـای تجـارتی نیز از یک طرف ماده 94 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347ش مقرر داشته است: «هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر دهد» و به موجب ماده 110 قـانون تجارت مصوب 1311ش: «شرکاء نمیتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفـاق آراء»…
 • توافق بر خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رویه قضایی

  شنبه 14 بهمن 1396 10:17
  عنوان «صلح بر خسارت تاخیر تادیه» برگرفته از قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده بعد از تجویز مطالبه خسارت تاخیر بر طبق شاخص تغییر قیمت بانک مرکزی به طرفین اجازه داده است یا برخلاف آن، مصالحه نمایند.نام دیگر مصالحه مزبور وجه التزام تاخیر در انجام تعهد است که این وجه در جایی که موضوع تعهد تادیه وجه رایج باشد به خسارت تاخیر تادیه بسیار شباهت دارد.در واقع وجه التزام مذکور، همان خسارت تاخیر در تادیه پول می باشد که میزان آن به تراضی داین و مدیون تعیین شده است.طرفین معمو…
 • ویژگی‌های قواعد شکلی (آیین دادرسی مدنی)

  شنبه 3 شهریور 1397 10:46
  دسته بندی قواعد به شکلی و ماهوی از مسائل مهم فلسفه حقوق است. بی تردید این دسته بندی آثاری دارد و مبنایی برای اینتقسیم بندی وجود دارد. در همین زمینه مسئله چگونگی ارتباط این دو نوع قواعد نیز مسئله مهمی است. اینکه آیا قواعد شکلی در خود ارزشهای ذاتی دارند یا نه؟ تفوق کدامیک از این قواعد بر دیگری درست است، و اهمیت کدام بیشتر است، چه آثاری بر این تقسیم بندی بار می شود و در توزیع عدالت و نظم سهم قواعد شکلی تا چه حد است؟این مقاله سعی دارد با نگاهی عمیق تر این رویه ظاهری را بشکافد و با نگاهی ژرف تر این خ…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: