• تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحه جدید مجازات اسلامی با نگاهی تطبیقی

  سه شنبه 24 آذر 1394 11:30
  در بحث از قلمرو مکانی حقوق جزا، اصل بر صلاحیت سرزمینی است و توسعۀصلاحیت اعمال قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت، یک حالت استثنایی است. دریک نگاه کلی این حالت استثنایی از دو مبنا ناشی می شود که البته خود قابل تفکیک به دومبنای فرعی دیگر است.نکته مهم آن است که قانونگذاران کشورهای مختلف معمولاً برای اعمال سه قاعده ازقواعد صلاحیتی مورد اشاره (غیر از قاعده صلاحیت واقعی) محدودیتها و شروطی را مثلشرط حضور مجرم در کشور، مجرمیت متقابل و شرط عدم محاکمه قبلی (منع محاکمهمجدد) در نظر می گیرند اما با توجه به…
 • تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحه جدید مجازات اسلامی با نگاهی تطبیقی

  شنبه 28 آذر 1394 10:45
  در بحث از قلمرو مکانی حقوق جزا، اصل بر صلاحیت سرزمینی است و توسعۀ صلاحیت اعمال قوانین کیفری به خارج از قلمرو حاکمیت، یک حالت استثنایی است. در یک نگاه کلی این حالت استثنایی از دو مبنا ناشی می شود که البته خود قابل تفکیک به دو مبنای فرعی دیگر استمبنای اول، ماهیت و شدت جرم ارتکابی است که هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت واقع شده، اما خطرناکی و شدت آن توجیه کننده مداخلۀ مقامات تقنینی و قضایی کشوراعمال کننده صلاحیت است.به دو اصل صلاحیتی که از این مبنا ناشی می شود، اصل صلاحیت وا…
 • اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی

  سه شنبه 29 دی 1394 12:14
  کشورها صلاحیت خود برای اعمال قوانین کیفری و محاکمه مجرمین را بر مبـانی مختلفـیاستوار کرده اند. مهمترین مبنا برای اعمال صلاحیت، صلاحیت سـرزمینی اسـت ( ,Cassese 2008: 336; Shaw, 1994: 401). به این معنا که کشورهای مختلف در صورت وقوع جرم یـا حتی در صورت وقوع قسمتی از جرم در قلمرو حاکمیت خود، دادگـاههـای کیفـری خـود را صالح به رسیدگی آن میدانند. در حقوق کیفری ایران نیز مواد 3 و 4 قانون مجازات اسلامی 1392 در این خصوص تصریح به اصل صلاحیت سرزمینی دارد. اصل دیگر، صلاحیت مبتنی بر …
 • حقوق جزای بین الملل

  یکشنبه 29 فروردین 1395 16:00
  در این کتاب منطبق بر سرفصل درس حقوق جزای بین الملل رشته کارشناسی ارشد حقوق جزا مصوب شورای عالی برنامه ریزی درسی، مباحث صلاحیت اعمال قوانین کیفری در داخل قلمرو حاکمیت (اصل صلاحیت سرزمینی) و صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت (اصل صلاحیت شخصی، مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، واقعی و جهانی) و نیز همکاری و معاضدت قضایی بین المللی در مبارزه با بزهکاری مورد مطالعه قرار گرفته است. در این میان دو اصل مهم صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صلاحیت جهانی که متاسفانه ادبیات حقوقی کشورمان در مورد آ…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: