• بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت

  دوشنبه 16 آذر 1394 10:42
  تحولات صنعتی و اقتصادی باعث افزایش اموال منقول، اموال غیرمادی و اموال مبتنی بر دانش و حقوق معنوی شده است. در گذشته اموال غیرمنقول و مادی اهمیت بیشتری داشت؛ اما امروزه بیشتر ثروت جوامع پیشرفته را سهام شرکتها، مالکیتهای صنعتی، طرحها و مدلهای صنعتی، اسرار تجاری، دانش فنی، مالکیتهای ادبی و هنری، علائم تجاری، نامهای تجاری، نرم افزاریهای رایانه ای، سرقفلی و حقوق کسب یا پیشه یا تجارت.(Reboul-Maupin, 2008, pp.480). Farjat, 2004, pp. 48- تشکیل میدهد. تفاوت اموال غیر مادی وحقوق مع…
 • مبانی ارادی دعوای شخص ثالث

  چهارشنبه 5 اسفند 1394 09:50
  در ابتدا باید متذکر شد که منظور از مبانی ارادی، صرفا مبانی قراردادی نیست.زیرا شاید مدیون بتواند به استناد ایقاع علیه عامل ورود زیان طرح دعوا کند در حالی که این مبنا قراردادی نیست.همچنین روشن است که شخص ثالث حق استفاده از مبانی غیرقراردادی(قهری)را دارد.منظور از شخص ثالث کسی است که طرف مستقیم عقد واقع نشده است اما به دلایلی حق استفاده از مبانی ارادی را دارد.در این مقاله به بررسی موضوع مبانی ارادی دعوای شخص ثالث پرداخته می شود.…
 • بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری

  سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 09:42
  رقابت سالم در بازار، منافع مصرف کنندگان و جامعه را تأمین خواهد کرد، اما در مواردی رقبای تجاری ممکن است با توسل به روش های غیرمنصفانه و یا نقض قواعد حقوق رقابت به منافع تجاری یکدیگر لطمه وارد کنند که در این صورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشرع مطرح می شود.   در نظام های حقوقی از دیرباز برای رقابت غیرمنصفانه و متقلبانه ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مقرر شده است؛ اما اخیرا با گسترش و رشد حقوق رقابت این پرسش مطرح شده است که آیا این تنها نقض قواعد مرسوم مسئولیت مدنی بین رقبای تجاری است که ت…
 • قلمرو اقتصادی قاعده تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران

  دوشنبه 17 خرداد 1395 09:40
  یکی از مهمترین دغدغه هـای حقـوقدانـان بـرای شـخص مـسئول، تعیـین مبنـا بـوده اسـت. اندیشه های حقوقی با توجه به اهداف مد نظرشان مبانی مختلفی ارائه داده اند؛ از جملـه آنهـا«قاعده تقصیر»، «مسئولیت محض» «تضمین حق» است. به طور کلی میتوان اظهـار داشـت که قاعده تقصیر از اهمیت به سزایی برخورداراست. در اینجا تلاش شده است تا کارایی ایـن قاعده در حقوق ایران بررسی شود و ایرادهایی که در این زمینه بر حقوق موضوعه ایـران وارد میشود، شناسایی گردد.برای بررسی شایسته موض…
 • مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر

  سه شنبه 23 شهریور 1395 10:03
  در این پژوهش به این پرسشهای اساسی پاسخ داده می شود که مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت و حقوق بشر در مقایسه با نظام عام  مسئولیت مدنی چه ویژگی هایی دارد؟در این حوزه چه شخص یا اشخاصی مسئول جبران خسارت است؟آیا اشخاص برخوردار از حقوق مربوط به شخصیت و حقوق بشر تنها اشخاص حقیقی هستند یا شامل اشخاص حقوقی هم خواهد شد؟بر اثر نقض این حقوق چه ضررهایی ممکن است بار آید؟این ضررها را چگونه می توان ارزیابی و جبران کرد و به چه نحو می توان بین حقوق زیاندیده و حقوق واردکننده زیان تعادل ایجاد کرد؟…
 • قلمرو اقتصادی قاعدۀ تقصیر و بررسی کارایی آن در حقوق ایران

  یکشنبه 5 دی 1395 09:16
  یکی از مهمترین دغدغه هـای حقـوقدانـان بـرای شـخص مـسئول، تعیـین مبنـا بـوده اسـت. اندیشه های حقوقی با توجه به اهداف مد نظرشان مبانی مختلفی ارائه داده اند؛ از جملـه آنهـا،قاعده تقصیر، تضمین حق، مسئولیت محض است. به طور کلی می توان اظهـار داشـت که «قاعده تقصیر» از اهمیت بسزایی برخوردار است.در اینجا تلاش شده است تا کارایی ایـن قاعده در حقوق ایران بررسی شود و ایرادهایی که در این زمینه بر حقوق موضوعه ایـران وارد میشود، شناسایی گردد.…
 • کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق

  شنبه 23 اردیبهشت 1396 10:34
  مقالـه حاضـر از ایـن دیدگاه که استفاده از مبانی اقتصادی در توجیه و وضـع قواعـد حقـوقی چـه جایگـاه و اثـری میتواند داشته باشد، تدوین شده و از میان عمده مفاهیم اقتصادی، بحـث کـارایی مبنـای ایـن مطالعه است. مفهوم کارایی در وضع، اجرا و تفسیر قواعد حقوقی ، در کنار مبانی سنتی حقوق خصوصی، یعنی عدالت و نظم، مسائل خاصی ایجاد میکند؛ این رابطه ممکن است به بررسـی امکان در نظر گرفتن مفهوم کارایی به عنوان یکی از مبانی قواعد حقـوقی منتهـی شـود و در ایـن حالت با توجه به مبانی سنتی …
 • مطالعه ی تطبیقی ارکان تحقق نقض غیرمستقیم حق اختراع

  چهارشنبه 24 خرداد 1396 11:45
   پرسش عمده‌ی مقاله حاضر این است که نقض غیر‌مستقیم مستقیم چیست و در صورت تحقق چه شرایطی منجر به ایجاد مسئولیت برای ناقض غیر‌مستقیم می‌گردد. جهت پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا مفهوم نقض و اقسام مختلف نقض غیر‌مستقیم را بررسی و سپس با رویکردی تطبیقی با محوریت حقوق آمریکا، عناصر تحقق نقض غیر‌مستقیم که عبارت است از وقوع نقض مستقیم، تقصیر (رکن معنوی) و فعل (رکن مادی) را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم و در ضمن مباحث پیشنهاد‌های مقتضی را مطرح می‌کنیم. در پ…
 • تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله

  دوشنبه 26 تیر 1396 10:45
  در این مقاله ابتدا مرجع صالح به رسیدگی را مورد مطالعه قرار می دهیم و سپس به قالب تصمیم دادگاه و سرانجام به اقدامات دادگاه پس از اعطای مهلت می پردازیم.…
 • شرط محدودیت کسب‌وکار در قرارداد کار

  چهارشنبه 27 دی 1396 11:27
  این نوشتار در چهار بخش، تحت عنوان تعیین مفهوم و جایگاه این شروط در قرارداد کار، بررسی شرایط لازم الرعایه در درج این شروط، مقایسه این شرط و شروط مشابه و در نهایت مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق کار ایران دسته بندی شده است…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: