• تئوری محل در برات و عقد حواله

    چهارشنبه 28 مهر 1395 10:20
    در حقوق برات،«محل، عبارت از وجهی است که به اتکای وجود فعلی آن یا وجـودش در موعد پرداخت، براتکش مبادرت به صدور برات میکنـد »به تعبیر دیگر، محل در واقع، طلبی است که صادرکننده در سررسـید از بـرات گیـر دارد.یکی از مهمترین آثاری که بر انتقال محل، مترتب میشود ایـن اسـت کـه هرگـاه بـرات کـش ورشکست شود، دارنده برات یا ذینفع قرارنویس، جزء غرما محسوب نخواهد شـد . زیـرا محـل برات جزو دارایی بـرات کـش (ورشکسـته ) نیسـت تـا بتـوان آن را بـین طلـب کـار ان و از جملـه طلبکار سند تجاری…
  • مسئولیت اجیر خاص در نقض قرارداد اجاره

    شنبه 19 آبان 1397 13:30
    قانون مدنی درباره مسئولیت اجیر، در صورت نقض عقد اجاره ، مقرره خاصی ندارد و در این زمینه باید به قواعد عمومی آن و سایر مقررات قانونی متوسل شد.از این مقررات ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 آن است.براساس این ماده اجرت المثل قابل مطالبه و به موجب تبصره 2 خسارت ناشی ازعدم النفع غیر قابل مطالبه است.البته باید یادآوری کرد موضوع این نوشته بررسی مفهوم و مصادیق عدم النفع نیست.اما نتیجه عملی این تحقیق در این زمینه سودمند است.چون با توجه به تقابل دو مفهوم اجرت المثل و عدم النفع، در ماده 515 آیین د…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: