• مطالعۀ تطبیقی مفهوم و الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران و موازین بین‌المللی

    یکشنبه 1 مهر 1397 14:51
    در نوشتار حاضر، پس از تبیین عناصر مفهومی و الزمات اصل علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو معیارهای بین المللی، کوشش می شود موضع حقوق ایران و به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مهمترین قانون در زمینه مورد بحث است بررسی شده، در نهایت، موقعیت مفهوم و الزامات اصل علنی بودن دادرسی کیفری در حقوق ایران در مقایسه با مفهوم و الزامات بین المللی و شناخته شده آن روشن گردد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: