بخشنامه موضوع اعلام شمول تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «گواهی شراکت»

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اعلام شمول تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به «گواهی شراکت» طی نامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

http://media.dotic.ir/uploads/org/2021/06/23/162444311599130300.pdf