بخشنامه موضوع ابلاغ فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایتهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایتهای اقتصادی سال ۱۴۰۰ مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا طی نامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

http://media.dotic.ir/uploads/org/2021/06/23/162444352096275500.pdf