مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین از سال ۱۳۹۶ تا انتهای سال ۱۳۹۹ حقوق محیط زیست

مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین از سال ۱۳۹۶ تا انتهای سال ۱۳۹۹طی نامه شماره ۱۲۸۶۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ توسط رییس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین جهت درج در روزنامه رسمی ارسال شد.

http://media.dotic.ir/uploads/org/2021/06/26/162469662557012700.pdf


مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین از سال ۱۳۹۶ تا انتهای سال ۱۳۹۹