بخشنامه موضوع ابلاغ مصوبه شماره ۲ هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ در ارتباط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عکلکرد سال ۱۳۹۹ صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه تجارت ، امور گمرکی و بازرگانی

 

 

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ مصوبه شماره ۲ هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ در ارتباط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عکلکرد سال ۱۳۹۹ صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه، موضوع مادۀ 100 قانون مالیات های مستقیم و فرم مربوط به استفاده از مفاد تبصره ماده مذکور تا تاریخ  1400/4/15 تمدید میشود. مهلت مذکور جهت امر حسابرسی موضوع مادۀ 156 و 157 قانون مذکور برای عملکرد سال 1399 نیز مترتب می باشد.