رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا از انواع جرایمی است که مجازات آن تعزیر می باشد.در قانون مجازات اسلامی،از جرم روابط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا،تعریفی به میان نیامده است بلکه در ماده637 از دو واژه روابط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا استفاده شده است.

قیمت:
رایگان
دانلود