مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت،توضیح این مسئله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است وبا ایجاب موصی محقق می شود،یا برای وقوع آن غیر از اراده ی موصی،اراده دیگری هم تاثیر دارد و به بیان دیگر،وصیت عمل حقوقی دو طرفه (عقد )است؟

 • 1-چکیده 213
 • 2-مقدمه 214
 • 3-بخش اول:ماهیت وصیت از نظر فقهای امامیه 214
 • دلایل فقهی بودن وصیت تملیکی 214
 • دلایل فقهی ایقاع بودن وصیت تملیکی 219
 • نظریه ملک تام منجز219
 • نظریه ملک تام متزلزل 219
 • نظریه حق تقدم 220
 • نظریه ملک ان یملک 221
 • 4-بخش دوم:ماهیت وصیت از نظر قانون مدنی و حقوق موضوعه ایران 223
 • قبول موصی له غیرمحصور 224
 • وصیت عهدی 227
 • وصیت به وقف 228
 • وصیت فکی 229
 • 5-حقوق مقایسه 229
 • 6-نتیجه گیری 230
 • 7-منابع و ماخذ 230
قیمت:
رایگان
دانلود