ناظر علمی دکتر زهرا فهرستی 1399/08/28 حقوق خانواده

بلوغ در نکاح


ماده ۱۰۴۱ ق.م عقد نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.بر اساس نظر مجمع تشخیص مصلحت،ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح است.

 

شروع دیاگرام