ورود به کلینیک حقوقی ایران

67

اکثریت لازم جهت تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی