ورود به کلینیک حقوقی ایران 

2

امکان حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم در مجامع عمومی