ورود به کلینیک حقوقی ایران

57

وقف کدام اموال جایز است؟