ورود به کلینیک حقوقی ایران

15

اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی فوق العاده