ورود به کلینیک حقوقی ایران

8

آیا کارشناس مکلف به قبول کارشناسی که از طرف دادگاه به او ارجاع شده است می باشد؟