ورود به کلینیک حقوقی ایران

7

اگر شخص ثالث نسبت به مال منقول و غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده ادعای حقی نماید