ورود به کلینیک حقوقی ایران

3

توقیف اموال منقول  خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه