ورود به کلینیک حقوقی ایران

۱-قانون صف: اگر شما از يک صف به صف ديگري رفتيد، سرعت صف قبلي بيشتر از صف فعلي خواهدشد.
۲-قانون تلفن: اگر شماره اي را اشتباه گرفتيد، آن شماره هيچگاه اشغال نخواهد بود.
۳-قانون تعمير: بعد از اينکه دست تان حسابي گريسي شد، بيني شما شروع به خارش خواهد کرد.
۴-قانون کارگاه: اگر چيزي از دست تان افتاد، قطعاً به پرت ترين گوشه ممکن خواهد خزيد.
۵-قانون معذوريت: اگر بهانه تان پيش رئيس براي دير آمدن، پنچر شدن ماشين تان باشد، روز بعد واقعاً به خاطر پنچر شدن ماشين تان ديرتان خواهد شد.
۶-قانون حمام: وقتي که خوب زير دوش خيس شدید، تلفن شما زنگ خواهد خورد.
۷-قانون روبه رو شدن: احتمال روبه رو شدن با يک آشنا وقتي که با کسي هستيد که مايل نيستيد با او ديده شويد، افزايش مي يابد.
۸-قانون نتيجه: وقتي مي خواهيد به کسي ثابت کنيد که يک ماشين کار نمي کند، کار خواهد کرد.
۹-قانون بيومکانيک: نسبت خارش هر نقطه از بدن با ميزان دسترسي آن نقطه نسبت عکس دارد.
۱۰-قانون چاي: قبل از اولين جرعه از چاي تان، رئيس تان از شما کاري خواهد خواست که تا سرد شدن چاي طول خواهد کشيد.