ورود به کلینیک حقوقی ایران

۱-جهیزیه: ابزاری است كه زن هنگام ازدواج برای جنگ با شوهر به خانه او می برد.
۲-سفیه: به كسی گفته می شود كه فكر می كند پول در زندگی ارزشی ندارد.
۳-علی البدل: عضوی كه همیشه دعا می كند تا یكی از اعضای اصلی بمیرد.
۴-مرتد: كسی كه باطنش را ظاهر سازد.