ضرورت ندارد که اعلام اراده به وسیله شخص زوجین اعلام شود ممکن است اظهار اراده به وسیلۀ وکیل  انجام شود ماه ۱۰۷۱ ق.م «هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد»

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.