اقامتگاه(Domicile) رابطه‌ای است حقوقی  و دارای بعضی از خصائص سیاسی (politico juridique) که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده می‌شوند. (نصیری، محمد ؛حقوق بین الملل خصوصی، تهران،موسسه نشر آگه،۱۳۸۳،چاپ یازدهم، ص) .

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.