ابلاغ در لغت به معنای «رسانیدن(نامه یا پیام)، ایصال» آمده است.مدیر دفتر دادگاه باید فوری پس از امضای دادنامه رونوشت آن را به تعداد لازم تهیه و مطابقت آن را با اصل گواهی و حسب مورد به اصحاب دعوا، وکلا یا نمایندگان آنها چنانچه در دفتر دادگاه حضور داشته باشند، ابلاغ نماید.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید