ورود به کلینیک حقوقی ایران

۱-عندالمطالبه : این واژه در اصل عناد المطالبه بوده که به مرور زمان به جهت سهولت در تلفظ به عندالمطالبه تبدیل شده است و به معنی مطالبه از روی عناد میباشد که معمولا در مورد مهریه مصداق دارد.
۲-واخواهی : اعلام دلخوری از جلسه ای است که هر چند رغبتی به رفتن آن نداریم ولی از این که به آن دعوت نشده ایم دلخور شده ایم.
۳-چک بلامحل : ترویج دروغ بین دارندگان چک می باشد .
۴-ضرب و جرح : اختلاط و صحبت کردن با دست و پا.