سوال: من پژوهشگر مسائل خانواده هستم.تحقیقات اینجانب حکایت از این دارند که فرارآقایان از خانواده و سعی درمجردی سپری کردن اوقات و همچنین غرزدن خانم ها، دو عامل بسیار مهم می باشد که کانون خانواده را به محل جنگ و نزاع تبدیل می کند، خواستم بپرسم از نظر حقوقی شما راهکاری برای از بین بردن این دو عامل دارید؟

مشاور: به اعتقاد بنده حذف مهریه می تواند این دو مشکل را در خانواده ها از بین ببرد.

سوال: لطفاً بیشتر توضیح دهید.

مشاور: ببینید، با قرار دادن مهریه، زن طلبکار مرد می شود و بدیهی است که بدهکار( مرد ) همیشه سعی می کند خود را از چشم طلبکار دور نگه دارد و در نتیجه شاهد فرار آقایان از خانواده هستیم . از طرفی خانم ها چون طلبکار هستند، حق مسلم خود می دانند که دائم به بدهکارغر بزنند، همچنان که همه طلبکاران این گونه هستند، حال اگر مهریه را حذف کنیم ، این دو مشکل حل می شود.