بالغ : کسی که دیگر نباید از او انتظار شنیدن حرف راست را داشت .
جرم : هر چیزی است جز آنچه که انجامش ایرادی ندارد.
دفاع مشروع : مجازات نکردن کسی که زیر بار ظلم نرفته است .
وکیل : سربازی است که با این که دشمن را نمی شناسد ، به جنگ او می رود