قاضی از مردی که چک بلامحل صادر کرده بود پرسید چرا موجودی چک را تأمین نکردی ؟

متهم در جواب گفت : نمی دانم چرا مرا جلب کرده اید ، زیرا صدور چک با من است و پرداختش با بانک .

کاری خلاف قانون انجام نداده ام .