46

«رنگ زندگی کهنسال »از انتشارات نیستان به تالیف دکتر مرتضی بهشتی از حقوقدانان برجسته ی این حوزه علمی می باشد . در این اثر نویسنده از ابتدا سالمند و سالمندی را در منابع مختلف و از دید خود سالمندان مورد تعریف و بررسی قرار می دهد و به بیان اینکه چه فاکتورهایی در این تعاریف نقش اساسی را بازی می کنند می پردازد . در واقع دکتر بهشتی در این اثر بر آن است که شکوه های سالمندان را مورد توجه قرار داده و با ملاحظه ی هریک از آنها شکوه ها و دغدغه های طبیعی و ساختگی این قشر از جامعه بشری را به رشته تحریر در آورده است . زیرا به خوبی می داند، سالمندی، دوران بی اطمینانی است. سالمندان به دلایل مختلف از نظر عاطفی، وضعیت چندان مناسبی ندارند. بیشترین مشکلات، سازگاری با محیط و شرایط جدید، در روزها و ماه های نخست بازنشستگی است. مشکلاتی که گاهی باعث بروز نگرانی ها ی شدید، بیماری های عصبی، افسردگی و سرانجام مرگ می انجامد. بر این اساس فرهنگ سازی برای پذیرش روزگاران پیری می تواند از کارهای فرهنگی هر جامعه ای به شمار آید تا در اثر آن ، دوران پیری امری طبیعی و فرصتی کمیاب جلوه داده شود، و افراد از رویارویی با آن به هراس نیفتند .