45

کتاب شوکران طلاق از مجموعه کتاب های استاد ارجمند، جناب آقای دکتر بهشتی، وکیل دادگستری می باشد. کتاب های این بزرگوار خوانندگان را با دید تازه ای از علم حقوق آشنا می سازد . با بیان پیشگفتاری از کتاب ایشون، بازدید کنندگان را با دیباچه و مقدمه ای از محتوای کتاب آشنا میسازیم.
اصطلاح آسیب شناسی یا پاتولوژی در جامعه شناسی، حاصل تشبیه جامعه به یک کالبد زیستی است و در آن موضوعات اجتماعی همانند موضوعات زیستی بررسی می شود.
طلاق نیز یکی از موضوعاتی است که بعد از خانواده ها به عنوان مهمترین نهاد کوچک در اجتماع، جامعه را درگیر خود ساخته است . و باید آسیب شناسی شود.
به عبارتی به مطالعه ی نابسامانی های این رفتار غیر طبیعی میپردازد. در این اثر نویسنده بر آن نیست که سازمان و نهادهای مسئول را با شیوع این پدیده ی اجتماعی آشنا سازد . بلکه مخاطب این کتاب خود مردم هستند که باید بدانند در چه وضعیتی به سر می برند و خود از تبعات آن غافلند.