47

حقوق و مثل ها کتاب دکتر مرتضی بهشتی، وکیل دادگستری می باشد. دکتر بهشتی کتاب های زیادی در حوزه ی حقوق با نگاهی نو و تازه که کمتر کسی به عناوبن و مباحث آن توجه می کرده است، را به چاپ رسانده است. مانند کتاب حقوق و مثل هایش که درک تازه ای از قدمت این حوزه ی علمی برای خوانندگان به ارمغان می آورد. لذا با آوردن قسمتی از چکیده ی این کتاب به بیان کوتاهی از این کتاب ارزشمند می پردازیم…
ضرب المثل ها به رغم آن که در بسیاری از موارد، ظاهراً با قواعد متعارف زبان، هم خوانی کامل ندارند، اما نقش و اهمیت زیادی در زبان ایفا می کنند. ضرب المثل ها ویژگی ثابت و در عین حال مستمری دارند و از لحاظ بیانی، دارای ساختار نحوی ( در خویش بسته ) هستند که در گفتار، به صورت یک مجموعه ی کامل به کار می روند.
مثل های منظوم، گاه ساخته و پرداخته ی خود شاعر است و گاهی از مثل های ساده گرفته شده و توسط شاعر در شعر زیبا و مناسبی به کار رفته و جانشین مثل قدیمی تر شده است. ضرب المثل ها در تمامی زبان های دنیا به فور یافت می شود. مثل هایی نیز وجود دارند که دارای مشابهاتی در چند زبان یا همه ی زبان ها هستند. بعضی مثل ها حاصل پند های دانایان یا پیشوایان مذهبی است که حکمت نام دارند. ضرب المثل ها پدیده ای ماندگار د ریمای ادبیات هر جامعه و بیانگر خصایص و باور های ملی است که در نزد ملت ها ارجمند می باشد .
یک سری از مثل ها دادرای مفاهیم حقوقی، اجتماعی هستند. که تفکیک بیتن ابعاد حقوقی و اجتماعی این ضرب المثل ها سخت و دشوار است.