تبعیض های نژادی در مناسبات جهانی به مناسبت چهلمین سال تصویب کنوانسیون امحای تبعیض نژادی است که دکتر مرتضی بهشتی عضو هیئت علمی A.U.H آن را نوشته است . کتاب مذکور با ذکر پیشگفتاری از نویسنده که به بیان آن خواهیم پرداخت، آغاز می شود و با ذکر تعریف تبعیض نژادی، تأکیدات ضد تبعیض نژادی در کنواسیون های مرتبط، اعلامیه های جهانی حقوق بشر و مجازات عوامل نقض قواعد حقوق بین المللی ادامه پیدا کرده و در آخر با ارائه ی راه حل چالش های موجود و پیشنهاد هایی در این حوزه به پایان می رسد .
مقتضیات عصر کنونی، ایجاب می کند که بسیاری از مسایل جهانی مجدداً ارزیابی شود و به ارزیابی های گذشته بسنده نشود . نظام حقوق و تکالیف انسانی از این سلسله مسایل است و در دنیای غرب از قرن هفتم به بعد پا به پای نهضت های علمی و فلسفی ، نهضتی در زمینه ی مسایل اجتماعی به نام ( حقوق بشر ) پا گرفت . نویسندگان، متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را درباره ی حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر با پشتکاری قابل تحسین در میان مردم پخش کردند. در قرن نوزدهم افکار تازه ای در زمینه ی حقوق انسان ها در مسایل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پیدا شد . و تحولات دیگری رخ داد که منتهی به ظهور سوسیالیزم و لزوم تخصیص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از طبقه ی سرمایه دار به مدافعان کارگر شد. کنوانسیون بیست و یکم دسامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در پی حرکت های نوین و عکس العمل های بسیاری از نژادهای تحت ستم و جنبش های جدید و ضد آپارتاید به ویژه پی گیری های فراوان کنوانسیون کشورهای غیر متعهد و جوی که قربانیان رژیم آپارتاید در اذهان عمومی و مدافعان حقوق بشر به وجود آورده بودند تصویب شد که دکتر بهشتی در این نوشتار و در سال های آغازین هزاره سوم میلادی با ذکر نکاتی از کنوانسیون بین المللی ۱۹۶۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در موضوع امحاء هرنوع تبعیض نژادی و به میثاق های مرتبط، به ره آوردهای آن و وضعیت کنونی نژاد پرستی در جهان و در پایان به پیشنهاد هایی اشاره خواهند کرد