روزی زنی از یکی از حقوقدانان برجسته پرسید : تا کی می خواهید اجازه دهید مردان همسر دوم اختیار کنند ، نمی خواهید
جلوی این وضع را بگیرید؟
حقوقدان گفت :
تا زمانی که زنان بپذیرند همسر دوم مردی که زن دارد نشوند