• تعهد به فعل ثالث

  شنبه 15 اسفند 1394 09:34
  تعهد به فعل ثالث در معنای موسع خود عبارتست از تعهد «الف» (متعهد)در برابر«ب» (متعهد له )به اینکه «ج» (ثالث) عملی را اعم از مثبت یا منفی انجام خواهد داد به. عنوان مثال، به من شما وعده میدهم «ج» مبلغ معینی پول به شما پرداخت خواهد کرد و متعهد میشوم که«ج» را به  انجام این کاروادارم. این تعهد برای منجنبه شخصی دارد به این معنا که ثالث را، درصورتی که از قبل به موجب قانون یا قرارداد متعهد نبوده باشد، …
 • التزام اصیل به نکاح فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی

  سه شنبه 11 خرداد 1395 09:26
  در اینکه آیا قرارداد ممکن است به صورت فضولی واقع شود، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد که مشهور فقها امکان وقوع عقد به صورت فضولی را پذیرفته اند و آن را به عنوان یک قاعده در کلیه عقود جاری میدانند. حتی کسانی که جریان فضولی در عقود را به عنوان قاعده نمیدانند، به علت روایات مکرر در باب نکاح در پذیرفتن نکاح فضولی تردید به خود راه نداده اند. قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه فضولی را به عنوان قاعده در عقود معرفی کرده و در مبحث نکاح نیز مقررات خاصی در مورد نکاح فضولی وضع نموده است.در نوشته …
 • مطالعۀ تطبیقی ادارۀ فضولی امور دیگری در حقوق اروپا و ایران

  یکشنبه 26 دی 1395 09:00
  قانون مدنی فرانسه نهاد یا تأسیس حقوقی،ادارۀ امور غیر را با عنوان « La gestion d’affaires »در مواد 1372 تا 1375 مورد بحث قرار داده است، اما تألیفات حقوق انگلستان این نهاد را با عناوین اضطرار«(Necessity )و نیز پول پرداخت شده« (Money paid) معرفی کرده اند. اصول حقوقی اتحادیۀ اروپایی با تهیۀ یک طرح پیش نویس از این نهاد با عنوان مداخلۀ  داوطلبانه در امور دیگری یاد کرده است. دربارۀ پیشینۀ این تحقیق، مقالات و پایان نامۀ دانشگاهی به رشته …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: