• بررسی عدم سقوط خیار با تلف عین

    چهارشنبه 20 دی 1396 10:31
    یکی از احکام عمومی فسخ عقود لازم، امکان و عدم امکان فسخ عقد با تلف عین است. فقیهان عدم سقوط خیار با تلف عین را یک حکم عمومی نسبت به عقود لازم و نیز بسیاری از خیارات شمرده و از آن به «عدم سقوط خیار با تلف عین» تعبیر کرده اند. سؤالهای مختلفی در مفاد، ادله، شروط، قلمرو و آثار این قاعده وجود دارد که محققان به آن نپرداخته و یک تحقیق علمی در پاسخ این سؤالها انجام نداده اند. سؤال اصلی این قاعده آن است که اگر «عدم سقوط خیار با تلف عین» یک قاعده فقهی تلقی گردد، چگونه این ادعا در ا…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: