• شروط ضمن عقد نکاح

    چهارشنبه 6 مرداد 1395 16:07
    عقد مجموعه اى هماهنگ است;هرچه در این مجموعه گنجانیده مىشودجزئى از عقد است، خواه در شمارتعهدهاى اصلى باشد یا تبعى. شروط ضمن عقد چیزى جدا ومستقل از مفاد عقد نیست; بنابراین چون در حقوق، شرط بطور معمول به تعهدهاى فرعى و تبعى گفته مىشود و به این اعتبار از اصل قرار داد فاصله مىگیرد،خود نظریه خاصى را به وجود آورده است. رابطه عقد و شرط، بویژه در جایىکه یکى از آن دو فاسد است، یکى ازمباحث پیچیده و مورد اختلاف حقوقى را تشکیل مىدهد. مطالب مربوط به شرط درچهار بخش مورد بررسی قرار میگیرد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: