• وثیقه حکمی

    دوشنبه 4 دی 1396 10:42
    گاه قانونگذار درصدد است تا از طلبکاران خاصی حمایت کند، برای همـین و بی آنکه توافقی میان طلبکار و بـدهکار انجـام بگیـرد، مـالی از امـوال بـدهکار را در وثیقـه طلـب طلبکار قرار می دهد.این گونه از وثیقه را می توان با عنوان وثیقه حکمی یـاد کـرد؛ در اثـر این وثیقه، طلبکار بر مورد وثیقه، حق تعقیب یافته و نیز در استیفای طلب خود از آن بر دیگر طلبکاران تقدم می یابد. با وجود آنکه می توان مصادیق متعددی از ایـن نهـاد حقوقی در فقه و نیز در حقوق موضوعه کنونی دید، قواعد عمـومی حـاکم بـر آن کمتـر تحلیل شده …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: