• اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی متضمن قاعده «استرداد یا محاکمه» در ایران

    شنبه 22 اردیبهشت 1397 11:34
    در مقاله حاضر ابتدا با تعریفی از قاعده یا استرداد یا محاکمه مذکور در معاهدات چندجانبـه بـین المللـی و بررسی اجمالی محتوای آن، زمینه برای ارزیابی برخی کنوانسیون های بـین المللـی حـاوی این تعهد در چهار دسته متمایز فراهم میگردد تا به زوایای مختلف این قاعده مهم حقـوق بین الملل کیفری به درستی پرداخته شود، در پایان نیز امکان وجود قاعده مذکور در نظـام حقوقی ایران مورد توجه قرار میگیرد…
  • اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه‌دیده در قوانین کیفری ایران

    دوشنبه 21 خرداد 1397 10:16
    در این مقالـه ضـمن بررسـی اجمـالی مفهـوم و مبـانی اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده و وضعیت حقوقی آن در برخی از کشورهای دیگر در صدد تحلیل و بررسی مقررات ماده مزبور و روشن نمودن ابهامات مطرح هستیم.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: