• انجام عین تعهد در تقابل با قابلیت جمع فسخ قرارداد و پرداخت خسارات: سنجش کارآیی در نظام ضمانت‌اجراهای قراردادی

    چهارشنبه 17 مرداد 1397 12:26
    در مقاله حاضر ارتباط تقدم انجام عین تعهد با قابلیت جمع اولیه فسـخ قـرارداد و پرداخت خسارات ارزیابی میشود؛ البته رعایت ترتیـب منطقـی مباحـث ضـروری مـی سـازد کـه نخست، از نظر تحلیل اقتصادی حقوق، مبانی نظام ضمانت اجراهای قراردادی مطالعـه گـردد. زیـرا انتخاب هریک از این مبانی، به عنوان مبنای نظام ضمانت اجراها، بر نحوه ارتباط تقدم الزام به انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد و قابلیت جمع ضمانت اجراهای قراردادی تأثیر میگذارد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: