• تحول قاعده تعزیر در جرم انگاری شروع به جرم

    سه شنبه 28 آذر 1396 12:05
    این مقاله بر آن است تا در راستای پاسخگویی به این سؤال که توسـعه جـرم انگاری شروع به جرم در قانون جدید به جهت تحول قاعده تعزیـر بـوده اسـت یـا خیـر، ضـمن بررسی قاعده تعزیر، نظریه مقدمه حرام و تجری و قرائت های مختلف راجع به آنها ، به بررسی صحت فرضیه تحول قاعده تعزیر بپردازد. از دیگـر سـو مجازات مرتکب شروع به جرم خواه از باب مقدمه حرام باشد و خواه از باب مفسده ای که برای جامعه و نظم عمومی ایجاد می کند و خواه ما نهاد تجری را مبنای جرم انگاری شروع به جرم بدانیم یا خیر، نیازمند توج…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: