• تحول مفهوم رضایت ولی نسبت به دختر باکره بالغ در ازدواج، و آثار آن

    شنبه 5 دی 1394 10:41
    در حقوق خانواده، وقتی که صحبت از عدم رضایت ناموجـه ولـی و ممانعـت بـی دلیـل او از ازدواج دختر باکره اش با (مرد هم کفوو) مورد علاقـه مـی گـردد، پـای مفهـوم (عضـل ) بـه میـان کشیده میشود که اقدام ولی، به شرح مذکور، مصداق بارز آن است. ممانعت ولی، در فرض بالا بـر خـلاف مصـلحت واقعـی دختـرش، در نظـر فقهـی، از مـوارد سقوط ولایت در اذن یا اجازه او می باشد. به طـور مثـال بـر اسـاس نظـر فقهـی مرحـوم صـاحب جواهر، منع ولـی در ایـن مـورد خیانـت و موجـب سـقوط ولایـت اسـت (نجفـی، 1395…
  • اذن ولی در ازدواج دختر باکره

    شنبه 16 مرداد 1395 10:19
    یکی از مسائل قابل توجهی که در زمینه حقوق وآزادیهای زنان مطرح است،موضوع حق انتخاب همسر وشریک زندگی است .گفته می شود ،کرامت وشخصیت زن،به عنوان یک موجود انسانی،همانند مرد اقتضاء می کند که در حق انتخاب زوج وهمسر،همانند مرد آزادی کامل داشته باشد ودر این راه اراده دیگری براوتحمیل نشود ،یعنی نه ناخواسته زوجی را بر اوتحمیل نمایند ،ونه اراده دیگری مانع تحقق انتخاب همسر برای اوبشود ،همان سان که برای مرد ،قانونا،این ترتیب وجود دارد.تبعیض وتفاوتی که از این حیث در جوامع مختلف بین زن ومرد وجود داشت وتحمیل های…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: