• تمیز دعاوی قراردادی و معاهده‌ای

    شنبه 19 تیر 1395 08:42
    معاهدات سرمایه گذاری نهاد جدیدی است که در کنار قراردادهـا، میـان کشـورها منعقـد میگردد. در واقع، راهکارهای مختلفی بـرای حـل اختلافـات قـراردادی بـین کشـورها و شرکتها وجود دارد که می توان به جنگ، حمایت دیپلماتیک کشور متبوع سـرمایه گـذار (مانند دعاوی نوتبام و بارسلونا ترکشـن )، تعـدیل و اصـلاح قـرارداد، مـذاکره مجـدد و داوری اشاره کرد، با وجود این، حـوزه حقـوق داوری بعـد از تأسـیس سازمان ملل متحد و مرکز حل و فصل اختلافات سـرمایه گـذاری از اهمیـت بـیش تـر ی برخوردار گردید.در این مقاله با توجه به اه…
  • مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران

    دوشنبه 1 مرداد 1397 12:37
    نوشتار حاضر در صدد آن است که ضمن شناسایی مبانی مسئولیت کیفری موسسه های اعتباری، مصادیق مسئولیت آنها در نظام عدالت کیفری ایران را تبیین نماید.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: