• نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی

  دوشنبه 11 آبان 1394 12:43
  با توجه به پذیرش رویکرد جدید به اقتصاد بازار و خصوصی سازی ، مرکز پزوهش های مجلس شورای اسلامی در قالب طرحی پژوهشی به جایگاه قوانین مربوط به شرکت در بازار سرمایه در کنار آغاز حرکت نوین در اقتصاد برای خصوصی سازی ، توجهی جدی کرده است . کتاب حاضر با رویکردی نقادانه نسبت به قوانین موضوعه تجاری و کندو کاو نسبت به مبانی نظری این قوانین در پرتو مبانی نظری اقتصادی غالب ددر خاستگاه خارجی و نیز جهان بینی بومی و اسلامی در ایران تدوین شده است .…
 • مالکیت مستقیم و غیرمستقیم اوراق بهادار

  دوشنبه 14 فروردین 1396 10:17
  برخلاف آنچه تصور شده است، حقوق مالکیت به روابط بین اشخاص و اشیا مربوط نیست، بلکه مربوط به روابط دارای ضمانت اجرا در میان اشخاص است که منشأ این روابط اشیا بــوده، با کاربرد آنهــا ملازمه دارد. حقوق مالکیت، هنجارهــا و بایدونبایدهایی را تعیین میکند که اشخاص ملزم اند دربارۀ اشیا و در مقابل دیگران رعایت کنند؛ در غیر این صورت باید هزینۀ بی توجهــی خود را بپردازند.در ایــن مجال، ما درصدد تبیین این هنجارها و ضمانت اجراها نیســتیم، بلکه به مالکیت به مفهوم مجموعه ای ا…
 • عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی)

  چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 09:42
  در این مقاله ضمن تحلیل دو مفهوم تسهیلات سندیکایی و عدم تقارن اطلاعاتی، مـصادیق ایجـاد این پدیده در تسهیلات سندیکایی تبیین و راهکارهای حل این موضوع و نیز مقررات ناظر بـر شفافسازی اطلاعاتی و عدم تقارن اطلاعاتی بررسی می شود.…
 • چالش‌های تعیین صلاحیت قضایی و قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی

  شنبه 23 تیر 1397 15:08
  در مقاله حاضر روش تحقیق این است که از طریق تحلیل استقرایی در قوانین حاکم بر صلاحیت، دو عامل ذهنی و عینی به عنوان مبانی مشترک قواعد تعیین صلاحیت و تعیین قانون حاکم مفروض گردیده و قابلیت انطباق این دو مبنا بر فضای مجازی از حیث کارکرد از طریق پاسخ به پرسش های ذیل ارزیابی می گردد.آیا عامل ذهنی تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح می تواند از طریق ارتباطات الکترونیکی محقق گردد و به عنوان مبنای صلاحیت در فضای مجازی اعمال شود و در صورت عدم وجود عامل ذهنی، آیا عوامل عینی ارتباطی مبتنی بر مکان در انطباق بر تعه…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: