• تحلیل جرم ایجاد مزاحمت تلفنی

    سه شنبه 17 آذر 1394 10:21
    آنچه بشر را به سوی ابداع و اختراع انواع آلات، ابزار، دستگاهها و ماشینها سوق داد، انگیـزه راحت تر زیستن و صرف انرژی و توان جسمی کمتر در پرداختن به امور روزمره و صرف ایـن انرژی ذخیره شده در سایر امور و فعالیتها است که هنوز ذهن فعال، پویـا و در عـین حـال آسانخواه او نتوانسته است ابزارها و ماشینهای سادهسـازی آنهـا را طراحـی کـرده و بسـازد. انسان ساختن ابزار را از کهنترین اعصار و با سادهترین و طبیعیترین مواد محـیط پیرامـون خویش آغاز کرد تا جایی که امروز کوچکترین و ساده ترین ج…
  • مسئولیت کیفری مؤسسه های اعتباری در حقوق ایران

    دوشنبه 1 مرداد 1397 12:37
    نوشتار حاضر در صدد آن است که ضمن شناسایی مبانی مسئولیت کیفری موسسه های اعتباری، مصادیق مسئولیت آنها در نظام عدالت کیفری ایران را تبیین نماید.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: