• اثر تجاوز مدیران دولتی ازحدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها

    چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 12:24
    شکی نیست که اعمال حقوقی مدیران دولتی محدود به اختیارات تفویض شده از مقامات مافوق آنهاست که به موجب قانون به آنها داده شده است.گاهی ممکن است مدیری خارج از حدود اختیارات خود مبادرت به انعقاد قرارداد با شخص ثالثی کند.آنچه در بدو امر به نظر می رسد این است که بر طبق قاعده نمایندگی، چنین قراردادی غیرنافذ است. در این مقاله کوشیده ایم ضمن اینکه از ارزش و اعتبار قانون چیزی نکاهیم، ثابت کنیم که بسیاری از قراردادهایی که خارج از حدود اختیارات مدیران دولتی منعقد می شود، نافذ و معتبر هستند.برای اثبات این امر…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: